BLOG VILLA ZONNEBLOEM

BLOG VILLA ZONNEBLOEM

SCHOOLRAAD 15 APRIL 2016

Aanwezig: Annemie, Rilke, Hilke, Jo, Yves, Trien, Johan, Peter, Joos
Verontschuldigd: - 
Afwezig: Jonas
Verslag: Rilke
________________________
 
VERSLAG
 
1. Inschrijvingen
˗ Stand van zaken:
o Niet-indicatorplaatsen zijn vol
o Nog enkele indicatorplaatsen vrij → kunnen opgevuld worden met niet-indicatorleerlingen na 27 april
 
˗ Kamperen:
o LOP-vergadering: kamperen op school kan juridische problemen opleveren. Afgesproken dit niet te doen. Niet alle scholen hebben zich daaraan gehouden. 
o Probleem in Het Zonnehuis: juiste cijfers zijn niet gepubliceerd door het LOP. Oplossing: capaciteit van 11 naar 12 verhoogd
 
2. Gesprek algemeen directeur Scholengroep (Geert Van Hoof)
- Opvolging van Jo (januari of maart 2017):
o Alg. dir. heeft dezelfde bekommernis en begreep de ernst van de situatie
o Alg Dir informeert verder omtrent een concrete piste ism Booischot. Kans tot slagen lijkt ons klein.: 
o Alternatief: post wordt opengesteld zodat iedereen zich kandidaat kan stellen (vacature)
→ indien iemand zich kandidaat stelt, heeft de schoolraad het recht om gecontacteerd te worden (+ advies vragen)
→ indien iemand met de “acte” zich aanmeldt, kan deze persoon niet geweigerd worden
o Concreet voor volgend jaar:
Jo gaat in januari of maart op pensioen. Hij moet dit minstens 5 maanden op voorhand laten weten (tegen grote vakantie).
Mogelijks komt er nadien een interim.
 
˗ Plannen kasteeltje
o Wordt gestript tot benedenverdieping.
o Joos geeft later via mail meer info.
 
˗ Uitbreiding BA:
o Villa zal misschien een stuk van de speelplaats moeten afstaan (links van kasteeltje).
→ mogelijk alternatief: stuk van parking
o Is het mogelijk de speelplaats te delen? → Dit vormt een probleem tijdens de middag.
 
3. Opvolging werkgroep website/huisstijl
˗ Joos kreeg geen reactie op de mail naar Floris. Hij probeert opnieuw contact op te nemen.
˗ Update van Jo: werkgroep gaat terug in gang schieten en gaat proberen tegen 1 januari een nieuwe website te hebben
 
4. Opvolging koeken
˗ In De Villa wordt nu 3 keer per week fruit gegeven.
˗ Jo heeft contact genomen met de fruitleverancier om groenten te leveren. Dat is moeilijk in de winter, maar de leverancier gaat kijken wat mogelijk is en neemt terug contact op.
˗ Een van de ouders hebben aan Jo gemeld dat ze een alternatief gevonden hebben. Meer info heeft Jo nog niet.
 
5. Diversiteit op onze school
˗ De vraag om rond diversiteit te werken komt van de babbelbox op de nieuwjaarsreceptie.
˗ Huidige situatie:
o Verschil tussen De Villa en Het Zonnehuis → sommige mensen kiezen daardoor bewust een vestiging
o De Villa: veel verschillende nationaliteiten, maar van elk maar telkens weinig in aantal en doorgaans hoger opgeleide mensen
˗ Hoe kunnen we hieraan werken en wat willen we?
˗ Verwant onderwerp: school en ouders
o In Het Zonnehuis is al verscheidene jaren een moedergroep. Dit schooljaar zijn verschillende ouders weggevallen en de laatste bijeenkomst is zelfs niet doorgegaan.
o Dienen we voor volgend schooljaar opnieuw een aanvraag in? Zijn er alternatieven voor de moedergroep?
 
6. Varia
˗ Annemie neemt contact op met Jonas.
˗ In november zijn opnieuw verkiezingen. De officiële aanstelling is 1 april.
 
Volgende schoolraad op donderdag 2 juni in Het Zonnehuis
 

SCHOOLRAAD 18 FEBRUARI '15

Aanwezig: Joos, Jo, Johan, Annemie, Trien, Hilke, Yves, Peter
Verontschuldigd:, Rilke
Afwezig: Jonas
Verslag: Peter
________________________
 
VERSLAG
 
1. Koeken
De ‘koekenmama’s’ Nele en Elke (Zoë kon niet er bij zijn) kwamen naar de schoolraad om eens door te praten over gezonde koeken op school. Enerzijds is er biologisch fruit, maar de koeken lijken hen niet aan een gelijkaardige eis te moeten voldoen. Ze vinden het contrast met het fruit groot.
 
De criteria voor de koeken zijn dat deze niet individueel verpakt mogen zijn, praktisch zijn, geen chocolade bevatten en budget-vriendelijk zijn.
De vraag is of het niet nog anders kan? Voedzamer, gevarieerder, gezonder?  Het is geweten dat suiker geen toegevoegde waarde heeft. Hun insteek is de actieve voedingsdriehoek, die enkel strikt noodzakelijke voedingsstoffen aangeeft. Ook vanuit pedagogisch oogpunt vinden de koekenmama’s dit belangrijk. Zij vinden het belangrijk om de kinderen een goed voorbeeld te geven.
 
Er is al rondgekeken naar alternatieven en naar de minst ongezonde koeken: ‘Soldatenkoeken’, cracottes, pro-vita, droge harde wafels. Echt gezonde alternatieven zijn enkele malen duurder dan de huidige koeken. Vijf dagen fruit geven (en dus geen koeken), zou ook niet ideaal zijn voor alle kinderen.
 
Conclusie:
→ De lijst van aan te kopen koeken wordt beperkt tot de minst ongezonde (zonder individuele verpakking).
→ Er wordt bekeken of wortels een alternatief kunnen zijn. Groenten als aanvulling of afwisseling op het fruit.
→ I.p.v. 3 x koek wordt er naar 2 x koek / week overgaan. En dus 3 x fruit en groenten per week.
→ We blijven zoeken naar alternatieven.
→ Binnen 3 maand evalueren we deze aanpak.
 
2. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
We vonden het een mooie opkomst.
Het informele ‘receptie’-concept heeft zeker aangeslagen.
De muziek was fijn, maar belemmerde een beetje het vrijuit babbelen (net iets te lang).
5 reacties op de babbelbox. Deze zou wat meer promo moeten gekregen hebben. We hebben de filmpjes samen bekeken en er een aantal thema’s voor opvolging uitgepikt.
 
3. G esprek met directeur scholengroep 
Jo zou in de loop van volgend schooljaar op pensioen kunnen. Joos zal een afspraak vastleggen met de directeur van de scholengroep voor een gesprek over de opvolgingsprocedure van Jo. Belangrijk is om hem de dringendheid van de start van de selectie en ook onze bezorgdheid naar een Freinet-profiel voor de opvolging over te brengen.
 
Verder zal Joos ook navraag doen naar de plannen met het ‘kasteeltje’. Wij willen een veilige en nuttige invulling van het gebouw. Concreet zit de naschoolse opvang heel krap. 
 
4. Verwarmingsprobleem in Het Zonnehuis
Het stukgaan van de verwarming was een uitzonderlijke situatie. Dit was voor niemand een fijne ervaring, maar er is kort op de bal gespeeld door het team. We hebben nog een keer de ganse week overlopen om de gang van zaken beter te begrijpen.
 
→ Maandag was de verwarming stuk en er werd beslist om de ouders op te bellen en de kinderen zoveel mogelijk naar huis te laten gaan. Bijna alle kinderen konden naar huis, of met andere kinderen mee (met goedkeuring vd ouders).
→ Dinsdag was de verwarming nog steeds stuk. Er kwamen 5 kinderen naar school. Daarmee zijn de begeleiders naar Villa Zonnebloem gegaan. Zij hebben daar meegedraaid in andere klassen.
→ Woensdag was er nog geen verwarming en is er uitgeweken naar andere zalen in de buurt (sporthal …). Donderdag is er ook nog enkele uren uitgeweken tot dat in de loop van de voormiddag de verwarming hersteld was.
 
Er wordt overwogen om in Het Zonnehuis een 2de kleine verwarmingsbrander te plaatsen op een afzonderlijke circuit. Joos stelt voor om een service level agreement (SLA) af te sluiten om een snellere service te krijgen. 
 
 
5. Opvolging werkgroep huisstijl
- Begin januari werd er door de werkgroep huisstijl een uitnodiging rondgestuurd om een workshop te houden met een bredere groep mensen.
Jo heeft gevraagd om de workshop niet te laten doorgaan. De uitnodiging kaderde de bedoeling niet voldoende en er was verwarring ontstaan.
- Jo had in de weken daarvoor met verschillende mensen een gesprek gehad over de opdracht voor een nieuwe website en vernieuwing van de huisstijl. Maar er waren een aantal misverstanden ontstaan. Enerzijds was er gevraagd om met een voorstel naar de schoolraad te komen. Anderzijds had de werkgroep in zijn enthousiasme ook de schoolidentiteit in vraag gesteld.
 
Conclusie:
→ Vanut de school meer begeleiding geven bij de initiatieven van ouders; soort van leiddraad.
→ Afgesproken wordt om eerst een briefing op te zetten tussen een aantal mensen van de schoolraad en de werkgroep. Om hen een duidelijk mandaat te geven over wat de opdracht inhoudt.
→ Er wordt gevraagd dat de werkgroep verder werkt aan de website en de nieuwe huisstijl en dat zij hun interpretatie van de schoolidentiteit mogen geven, zonder deze heruit te vinden.
→ Joos contacteert Floris van de werkgroep om die volgende stappen af te spreken.  Zij kunnen Jo eventueel contacteren met nog vragen over de schoolidentiteit.
→ Volgende schoolraad: de werkgroep komt met hun plan van aanpak en/of ook al met de eerste concrete ideeën over communicatie en grafische stijl en zij toetsen hun interpretatie van de schoolidentiteit is. De schoolraad kan dan feedback geven zodat ze op de goede weg verder gaan.
→ Jurgen liet weten dat hij de huidige blog en website tot 1 januari ‘17 op zich neemt. 
 
 
Volgende schoolraad
14 april, 20u, Het Zonnehuis
 

Schoolraad 26 november '15

Aanwezig: Peter, Rilke, Jo, Johan, Annemie, Trien, Hilke, Yves

Verontschuldigd: Joos

Afwezigen: Jonas

Verslag: Rilke

______________________________________________________________

VERSLAG

1. Nieuwe leden schoolraad
Hilke vervangt Koen voor het Zonnehuis.
Yves Larock (ouder De Villa) is adviserend lid voor 3 vergaderingen.
 
2. Kalender 
Opnieuw dubbelboeking klasbabbel - schoolraad (groep Lies) waardoor een ouder niet kan komen→ te vermijden! Op team brengen en noteren op de agenda in het begeleiderslokaal.
 
3. Update kasteeltje op speelplaats De Villa
Gebouw is leeg gemaakt om de staat na te kijken.
 
4. Opvang
Kleine ruimte voor veel kinderen in De Villa. Er is geen alternatieve ruimte beschikbaar. Er zijn stagiaires tot 17u aanwezig, bij afwezigheid valt Valery in.  
In het Zonnehuis neemt Latifa de opvang voor haar rekening.
 
5. Terreur
Het noodplan van de school is aangepast op vraag van de stad Mechelen en er wordt gevraagd om attent te zijn. Bij bommelding wordt het brandalarm opgezet en wordt er verzameld op de personeelsparking (Villa) of buiten (Zonnehuis). Er is in de verschillende klassen over gepraat.
 
6. Algemene Vergadering (AV)
7 januari 2016, Het Zonnehuis, receptieformule
agendapunten: verwelkoming door voorzitter, bedanking ouders, babbelbox, Stel-je-vraag-aan-de-schoolraad.
→ drank/knabbel: Annemie (glazen en kommetjes uit De Villa meebrengen)
→ babbelbox: Rilke en Hilke (tablets Villa meebrengen)
→ raamaffiche maken
→ nieuwjaarskaart en uitnodiging receptie meegeven 
→ etiketten voor schoolraders
→ mogelijkheid voor optreden Les Amis de P. wordt nagevraagd
 
7. Hoe kan de school zich beter profileren in de toekomst
We hebben voor het eerst geen wachtlijsten meer voor °2013, er is de komst van de Wondertuin om de hoek van De Villa (focus op talenten) en School-in-Zicht.
Een communicatiespecialist van het GO! werd gecontacteerd. Advies:
De merkbekendheid: zit goed. De merkrelevantie kan beter: de bedoeling van de school is nog te weinig bekend. Hiervoor kan je een korte brochure maken. De merkrelatie: ambassadeurs kweken om in te schakelen bij werving (bv. oud-lln., reclame bij crèches, persberichten).
 
8. Varia
geen varia
 
Nieuwe data
7 januari, Het Zonnehuis
18 februari, De Villa
14 april, Het Zonnehuis
 

Groep Trien, project boerderij

Er blijft zoveel te ontdekken en te knutselen over ons project 'de boerderij'. Na de schapen en de kippen waren deze week de koeien en paarden aan de beurt. Het paard van Sinterklaas vormde uiteraard de kers op de taart.

Een beeldverslag:

Een koe tekenen op leer

Een koe met play maïs

Afdruk maken van een paard

Gips paarden schilderen

Paarden tellen

Techniek van de week: schilderen met de staart van het paard

Met de Sint op komst kon deze kleurplaat uiteraard niet ontbreken. Sinterklaas op zijn schimmel...

 

 

 

Groep Trien, project boerderij

Afgelopen vrijdag stond een waar avontuur geprogrammeerd. Want voor één middag gingen we samen met de echte schaapherder een kudde schapen hoeden langs de oevers van de Dijle. Uiteraard kregen we daarbij de hulp van enkele schaapshonden.

De herder bleek een waar natuurmens met een kudde van wel 600 schapen en 3 honden waarvan eentje nog in training (een puppy). Het was moedig doorstappen, want die schapen kunnen toch sneller lopen dan we dachten. Het werd een fikse wandeling alleen al voor het bereiken van de kudde. Het aaien van enkele gewillige schaapjes en de lieve honden deed de vermoeide beentjes gelukkig snel vergeten.

Aan de herder wisten we heel wat te vertellen over wol, papa 'ram', mama 'ooi', enz. Bij al dat plezier hoorde ook het liedje 'schaapje schaapje heb je witte wol...'.  en een welgemeende dank je wel. De herder keek gecharmeerd toe. Dan kwam er het afscheid en de afscheidsfoto. Uitgeteld maar voldaan keerden we terug naar Villa Zonnebloem.

Een beeldverslag:

De schaapherder met zijn kudde en schaapshonden

De kudde volgen maar. En uitkijken dat de schapen er niet met Lou's lammetje vandoor gaan.

Wat een lieve schaapshonden!!! Sommige kleuters zouden wel voor altijd met die honden kunnen blijven knuffelen!

Groepsfoto met alle schaapherdertjes. Is er al iemand moe? Nee nog lang niet. Schaapjes tellen is voor straks;-)

Daaag lieve herder!!!! Tot een volgende keer langs de Dijle! Het was leuk!!!

 

Blog Stats

  • Total posts(16)
  • Total comments(38)

Forgot your password?